EN   DE   PL

 

START      O KANCELARII      OFERTA      ZASADY ROZLICZEŃ      ZESPÓŁ      PUBLIKACJE      AKTUALNOŚCI      KONTAKT

AKTUALNOŚCI

Zmiany w Kodeksie pracy

Z dniem 22 lutego 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Kodeks pracy. Zmiany dotyczą:
- rodzajów umów o pracę,
- dopuszczalnej liczby umów zawieranych na czas określony,
- okresu wypowiedzenia umowy na czas określony,
- zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

Read more: Zmiany w Kodeksie pracy

Dostęp do informacji publicznej - co warto wiedzieć

Ogólne zasady dostępu do informacji publicznej na gruncie polskiego prawa określone zostały w art. 61 Konstytucji RP z 1997 roku. W myśl Konstytucji, obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne, informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. Prawo to obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.

Read more: Dostęp do informacji publicznej - co warto wiedzieć

Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) po 1 stycznia 2015 r.

Zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – zwanej dalej u.o.d.o. (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.)  administrator danych może, ale nie musi powoływać ABI (administratora bezpieczeństwa informacji). W związku z tym jeśli:
1.administrator danych nie decyduje się na powołanie ABI, to jego zadania wykonuje sam administrator danych (art. 36b u.o.d.o.), z wyłączeniem obowiązku sporządzania sprawozdania i  obowiązku prowadzenia wewnętrznego rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych; dotychczasowe obowiązki administratora danych pozostają takie same jak przed nowelizacją.
2.administrator danych powoła nowego ABI na podstawie znowelizowanych przepisów u.o.d.o., to ma 30 dni od dnia jego powołania na zgłoszenie tego faktu do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (art. 46b ust. 1 u.o.d.o.)

Read more: Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) po 1 stycznia 2015 r.

Obowiązek meldunkowy po nowemu

Nowe dowody osobiste wydawane od 1 marca 2015 r.pozbawione są adresu zameldowania, jednak pamiętać trzeba, że do końca roku 2015 istnieje obowiązek meldunkowy.Zostaje on zniesiony dopiero z dniem 1 stycznia 2016 r. na mocy art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r., poz. 388). Oznacza to, że jeśli w bieżącym roku 2015 zmieniamy stałe miejsce zamieszkania, to nadal musimy zgłosić ten fakt we właściwym urzędzie gminy (miasta).

Odliczenie VAT od samochodu służbowego - ewidencja przebiegu pojazdu

Ewidencja przebiegu pojazdu musi być bardzo dokładna, aby w pełni móc odliczyć VAT od samochodu przeznaczonego wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej. Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 3 lutego 2015 r. w ewidencji przebiegu pojazdu w rubryce dotyczącej opisu trasy (skąd - dokąd) powinien się znaleźć dokładny opis tej trasy ze wskazaniem adresów punktów pośrednich np. poczty, sklepów czy urzędów, a w rubryce "cel wyjazdu" powinien być wskazany każdy, powiązany z tymi punktami pośrednimi, cel wyjazdu.
W opisanej sprawie spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zamierza wykorzystywać samochody, które zostaną uznane za wykorzystywane wyłącznie do jej działalności gospodarczej, a niektóre z tych samochodów w ciągu jednego dnia będą pokonywały bardzo krótkie odległości, np. w celu przejazdu do sklepu, w celu zakupu materiałów biurowych, przejazdu do urzędu, na pocztę. W związku z tym wyjaśnienia wymagała kwestia czy ewidencję przebiegu będzie można uznać za prowadzoną prawidłowo, jeżeli dla samochodu wykonującego bardzo wiele krótkich przejazdów dziennie, w w/w ewidencji zostanie wprowadzony jeden wpis obejmujący opis trasy oznaczony np. "K-K", łączny cel wyjazdu oraz pozostałe dane określone w art. 86a ust. 7 pkt 4 ustawy o VAT.

Read more: Odliczenie VAT od samochodu służbowego - ewidencja przebiegu pojazdu

Badania lekarskie nadal ważne przy zmianie pracy

Z dniem 1 kwietnia 2015 r. badania lekarskie mogą być ważne również u nowego pracodawcy. Znowelizowane przepisy Kodeksu pracy zwalniają pracodawcę z obowiązku wysyłania nowego pracownika na konsultację lekarską pod warunkiem, że stanowisko pracownicze i warunki w nowym miejscu pracy będą podobne do tych, które panowały w poprzednim zakładzie pracy.
Zasada ta nie będzie jednak dotyczyć:
- osób wykonujących prace szczególnie niebezpieczne oraz
- osób, które podejmą zatrudnienie po upływie 30 dni od daty ustania poprzedniego stosunku pracy.

Podstawa prawna: art. 229 § 1¹ Kodeksu pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1662 ze zm.)

Canadian pharmacy | online pharmacy