- CUDZOZIEMCY -

Świadczymy usługi dla:
- osób, które chcą uregulować swój pobyt na terytorium Polski,
- przedsiębiorców działających na terenie Polski, którzy mają zamiar zatrudnić obcokrajowców

Oferujemy:
- pomoc w uzyskaniu wiz oraz zaproszeń
- pomoc w uzyskaniu zezwolenia na pracę:
     - typu A - dotyczy wykonywania pracy przez cudzoziemca na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Polski;
     - typu B – dotyczy cudzoziemca, który przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy będzie na rzecz podmiotu, którego siedziba lub oddział znajduje się na terytorium Polski: pełnił funkcję w zarządzie osoby prawnej, prowadził sprawy spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz, działał jako prokurent.
     - typu C - dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę u pracodawcy zagranicznego, delegowanego na terytorium Polski do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu powiązanego z tym pracodawcą zagranicznym, na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym.
     - typu D – dotyczy cudzoziemca, który będzie delegowany na terytorium Polski w celu realizacji usługi eksportowej przez pracodawcę zagranicznego nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności w Polsce.
     - typu E - dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę u pracodawcy zagranicznego, delegowanego na terytorium Polski na okres przekraczający 3 miesiące w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu, niż wskazany przy zezwoleniach typu B, C i D.
     - typu S – stanowi uprawnienie do wykonywania pracy sezonowej na podstawie umowy z podmiotem zlokalizowanym na terytorium Polski.

- pomoc w legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Polski:
     - zezwolenia na pobyt czasowy
     - zezwolenia na pobyt czasowy i pracę
     - zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
     - zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego na terytorium RP
     - zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową
     - zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach
     - zezwolenia na pobyt czasowy dla absolwenta studiów ukończonych na terytorium RP
     - zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych
     - zezwolenia na pobyt z małżonkiem lub konkubentem, będącym obywatelem RP
     - zezwolenia na pobyt czasowy dla członków rodzin obywatela RP
     - jednolite zezwolenie na pracę i pobyt czasowy w Polsce
     - zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na różne okoliczności, w tym w celu prowadzenia działalności gospodarczej
     - zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE
     - zezwolenia na pobyt stały
     - rejestracji pobytu obywatela Unii Europejskiego w Polsce
     - nadanie numeru PESEL cudzoziemcowi
     - rejestracji działalności gospodarczej (osoby fizyczne, spółki)

- prowadzenie spraw rozwodowych cudzoziemców z obywatelami Polskimi
- reprezentację przez organami administracji publicznej