- PUBLIKACJE -

Wykaz prac naukowych w indeksowanych czasopismach naukowych


1. Magdziarczyk M. Ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne w świetle art. 22 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego rok III nr 4 (13)/2007,(ISSN: 1734-803X), LexisNexis Polska Sp. z o.o., s. 21-35,

2. Magdziarczyk M. Glosa do uchwały NSA z dnia 2 kwietnia 2007 r. sygn. akt II OSP 1/07, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego rok III nr 6-5 (14-15)/2007, (ISSN: 1734-803X), LexisNexis Polska Sp. z o.o., s. 157-166,

3. Magdziarczyk M.  Pełnienie funkcji publicznej a prowadzenie działalności gospodarczej, Przegląd Prawa i Administracji, Tom LXXVI, Acta Universitatis Wratislavienis No 3017, pod red. B. Banaszaka, Wrocław 2007 (ISSN:0239-6661, ISSN: 0137-1134), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 169-178,

4. Magdziarczyk M. Glosa do uchwały NSA z dnia 30 października 2007 r. sygn. akt II GPS 2/07, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego rok V nr 1 (22)/2009, (ISSN: 1734-803X),  LexisNexis Polska Sp. z o.o., s. 163-170 

5. Magdziarczyk M. Spojrzenie na wolność działalności gospodarczej jako na prawo  podmiotowe, Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu  nr 2/2009 (8), pod red. A. Szewca i A. Grzesiok, Bytom 2009 (ISSN: 1734-7017), Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu, s.114-133,

6. Magdziarczyk M. Administracja publiczna wobec procesów globalizacji i europeizacji, (w:)  Wyzwania w zarządzaniu współczesna administracją, pod red. Bolesława Goranczewskiego, Krzysztofa Łobosa, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Nr 26/2011 (ISSN: 1643-7772), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, s.151-168,

7. Magdziarczyk M. Prawne instrumenty realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego z wykorzystaniem kapitału sektora prywatnego,(w:), Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Nr 11 (2011), pod red. A. Szewca, Bytom 2011, (ISSN: 1643-7772), Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu, s. 116-137,

8. Magdziarczyk M. Podmioty wolności działalności gospodarczej, Przegląd Nauk Stosowanych, pod red. M. Bartoszewicza, F. Tereszkiewicza, Nr 17, Opole 2017 (ISSN: 2353-8899) Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania, s. 57-64,

9. Magdziarczyk M. Wolność działalności gospodarczej – od idei do zasady ustrojowej, Studia Ekonomiczne, Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 349/2018, Katowice 2018, (ISSN: 2083-8611), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 135-143,

10. Magdziarczyk M. Personal data protection in the law of European Union – on the threshold of change, (w:) Modren Science Issue 1.1. Political Sciences, Law, Finance, international Relation, Viena, Austria, 2018 (ISBN: 978-619-7408-30-0), Hofburg Congress Center, s. 245-252,

11. Magdziarczyk M. Konsekwencje opieszałości w wykonywaniu orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego przez organy państwa - na przykładzie orzeczenia K34/97 z 3 czerwca 1998 r. (w:) Państwo i jego instytucje, pod red. R. Balickiego i M. Jabłońskiego, Wrocław 2018 (ISBN: 978-83-229-3632-0), Acta Universitstis Wratislavienis No 3868, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 315-324,

12. Magdziarczyk M. Prawne spojrzenie na działalność gospodarczą w Polsce po 1988 r. (w:) Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 378/2019, Katowice 2019, (ISSN: 2083-8611), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 89-98,

13. Magdziarczyk M. Right to be forgotten in light of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (w:) Modern Science Issue 1.1. Political Sciences, Law, Finance, international Relation, Vienna, Austria, 2019 (ISBN: 978-619-7408-73-7), s. 177-184,

14. Magdziarczyk M. Konstytucja RP z 1997 r. jako gwarant ochrony wolności działalności gospodarczej, Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 2019 XVII -1 (ISSN: 1731-8297), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego,(DOI: https://doi.org/10.25167/osap.1502https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/osap/article/view/1502), s. 163-171,

15. Koteras A., Chećko J., Urych T., Magdziarczyk. M. Smoliński A. An Assessment of the Formations and Structures Suitable for Safe CO2 Geological Storage in Upper Silesia Coal Basin in Poland in the Context of the Regulation Relating to the CCS, Energies 2020, 13, 195 (DOI: 10.3390/en13010195; www.mdpi.com/journal/energies)

16. Chećko J., Urych T., Magdziarczyk M., Smoliński A., Research on the Processes of Injecting CO2 into Coal Seams with CH4 Recovery Using Horizontal Wells, Energies 2020, 13, 416 (DOI: 10.3390/en13020416; www.mdpi.com/journal/energies)

17. Gogola K., Rogala T., Magdziarczyk M., Smoliński A., The Mechanisms of Endogenous Fires Occurring in Extractive Waste Dumping Facilites, Sustainability 2020, 12, 2856 (DOI: 10.3390/su12072856; www.mdpi.com/journal/sustainability)

18. Chećko J., Urych T., Magdziarczyk M., Smoliński A., Resource Assessment and Numerical Modeling of CBM Extraction in the Upper Silesian Coal Basin, Poland, Energies 2020, 13, 2153 (DOI: 10.3390/en13092153; www.mdpi.com/journal/energies)

19. Smoliński A., DombekV, Pertile E, Drobek L, Gogola K, Żechowska S., Magdziarczyk M., An analysis of self-ignition of mine waste dumps in terms of enviromental protection in industrial areas in Poland, Scientific Reports, Nature Publishing Group, nr 11, 2021, s. 1-10 (DOI: 10.1038/s41598-021-88470-7)

20. Smoliński A., Howaniec N., Gąsior R., Polański J., Magdziarczyk M., Hydrogen rich gas production trpught co-gasification of low rank coal, flotation concentrates and municipal refuse derives fuel, Energy, Elsevier, vol. 235,2021, s. 1-7 (DOI: 10.1016/j.energy.2021.121348)

21. Tokarski S., Magdziarczyk M., Smoliński A., Risk management scenarios for investment program delays in the polish power industry, Energies, vol. 14, nr 16,2021, s. 1-10 (DOI: 10.3390/en14165210)

22. Bondaruk J., Karwot J., Magdziarczyk M., Smoliński A., Analysis of heavy metal content in sewage sludge as an instrument of selecting new methods of sustainable sewage sludge management, Desalination and Water Treatment, 233,2021, s. 150-157 (DOI: 10.5004/dwt.2021.27546)

 


Wykaz recenzowanych rozdziałów w monografiach naukowych


1. Magdziarczyk M. Konstytucyjna zasada wolności działalności gospodarczej jako determinanta rozwoju gospodarczego regionu (w:) Wybrane aspekty zarządzania rozwojem regionalnym i lokalnym, pod red. K. Heffnera, Opole 2009 (ISBN: 978-83-61629-34-4), Oficyna Wydawnicza Politechnika Opolska, s. 67-80,

2. Magdziarczyk M. Partnerstwo publiczno-prywatne jako jeden z instrumentów oddziaływania na rozwój lokalny i regionalny przez organy władzy publicznej (w:) Uwarunkowania instytucjonalno-polityczne i ekonomiczne rozwoju regionalnego w Polsce, pod red. K. Bedrunki i Ł Dymka, Opole 2011 (ISBN: 978-83-62736-46-1), Oficyna Wydawnicza Politechnika Opolska, s. 27-42,

3. Magdziarczyk M. Społeczna gospodarka rynkowa jako podstawa ustroju gospodarczego w konstytucji RP z 1997 r., (w:) W służbie dobru publicznemu. Księga pamiątkowa prof. dr hab. J. Trzcińskiego, pod red. R. Balickiego i M. Masternak-Kubiak, Warszawa 2012, (ISBN: 978-83-7666-164-3), Wydawnictwo Sejmowe, s. 105-112,

4. Magdziarczyk M. Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma współpracy podmiotów prywatnych z administracją publiczną, (w:) Partycypacja społeczna i ekonomiczna w administracji, pod red. P. Zamelskiego, Opole 2015, (ISBN: 978-83-65235-22-0) Oficyna Wydawnicza Politechnika Opolska, s. 141-150,

5. Magdziarczyk M., A. Perzyna Przesłanki dostępu do informacji publicznej w orzecznictwie sądów administracyjnych, (w:) Partycypacja społeczna i ekonomiczna w administracji, pod red. P. Zamelskiego, Opole 2015, (ISBN: 978-83-65235-22-0) Oficyna Wydawnicza Politechnika Opolska, s. 57-68,

6. Magdziarczyk M. Protokół nr 12 do Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności w kontekście realizacji wolności pracy w Polsce, analiza wybranego orzecznictwa Sądu Najwyższego, (w:) Europejska konwencja o ochronie praw człowieka – praktyka stosowania i funkcjonowanie w przestrzeni europejskiej, pod red. M. Haczkowskiej i F. Tereszkiewicza, Opole 2016, (ISBN: 978-83-65235-43-5), Oficyna Wydawnicza Politechnika Opolska, s. 167-176,

7. Magdziarczyk M. Gmina jako uczestnik obrotu gospodarczego w aspekcie realizacji zadań publicznych, (w:) Sposoby realizacji zadań publicznych, pod red. B. Dolnickiego, Warszawa 2017, (ISBN: 978-83-8092-770-4), Wydawnictwo Wolters Kluwer, s. 446-458,

8. Magdziarczyk M. Konstytucyjna zasada wolności działalności gospodarczej w obliczu dwóch dekad orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, (w:) Dwie dekady konstytucji. Doświadczenia i wyzwania, pod red. M. Haczkowskiej i H. Duszki-Jakimko, Studia i Monografie zeszyt 487, Opole 2018 (ISBN: 978-83-66033-16-0), Oficyna Wydawnicza Politechnika Opolska, 79-92,

9. Magdziarczyk M. Nadzór nad działalnością samorządu gminnego w oparciu o kryterium legalności, (w:) Źródła prawa w samorządzie terytorialnym, pod red. B. Dolnickiego, Katowice 2018, (ISBN: 978-83-8107-714-9), Wydawnictwo Wolters Kluwer, s. 473-485,

10. Magdziarczyk M. Aglomeracja miejska – środowisko dla działalności gospodarczej (w:) Organizacja i Funkcjonowanie Aglomeracji Miejskich, pod red. B. Dolnickiego, Warszawa 2018, (ISBN: 978-83-8121-900-3), Wydawnictwo Wolters Kluwer, s.208-218,

11. Magdziarczyk M. Pozycja ustrojowa wójta jako organu gminy, w kontekście dokonanych w 2018 r. zmian ustawodawstwa samorządowego (w:) Pozycja ustrojowa organów jednostek samorządu terytorialnego, pod red. B. Dolnickiego, Warszawa 2019, (ISBN: 978-83-8160-808-4) Wydawnictwo Wolters Kluwer, s. 309-321,


Wykaz recenzowanych monografii naukowych


1. Magdziarczyk M. Wolność działalności gospodarczej w konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 r., Opole 2013, (ISBN: 978-83-64056-9), Oficyna Wydawnicza Politechnika Opolska.


Referaty na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych


1. Magdziarczyk M., Konstytucyjna zasada wolności działalności gospodarczej, jako determinanta rozwoju gospodarczego    regionu, Konferencja naukowa „Ewaluacja Rozwoju Regionalnego w wymiarze społecznym, gospodarczym, środowiskowym” Otmuchów 15-17 czerwca 2009 r. (Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania),

2. Magdziarczyk M., Historia Instytucji Prezydencji, Konferencja „Co z tą Prezydencją” Opole 15 kwietnia 2011 r. (Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych) (w ramach projektu „Prezydencja na miarę Europy” finansowanego przez    Ministerstwo Spraw Zagranicznych),

3. Magdziarczyk M., Partnerstwo publiczno-prywatne jako jeden z instrumentów oddziaływania na rozwój lokalny i regionalny przez podmioty publiczne, XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne wyzwania wobec zarządzania rozwojem regionu” Otmuchów 13-14 czerwca 2011 r. (Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania),

4. Magdziarczyk M., Realizacja postanowień Protokołu nr 12 Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności w orzecznictwie polskich sądów pracy, Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa „Europejska konwencja o ochronie praw człowieka – nowe perspektywy i nowe wyzwania” Opole 30 września 2015 r. (Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania, Katedra Własności Intelektualnej Prawa Administracyjnego i Europejskiego),

5. Magdziarczyk M., Wolność działalności gospodarczej – od idei do zasady ustrojowej, XI Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa „Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej wolność w ujęciu nauk społecznych” Ustroń 21-23 września 2017 r. (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Zakład Historii Myśli Ekonomicznej),

6. Magdziarczyk M., Gmina jako uczestnik obrotu gospodarczego w aspekcie realizacji zadań publicznych, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Sposoby realizacji zadań publicznych” Katowice 10-11 marca 2016 r. (Uniwersytet Śląski Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego),

7. Magdziarczyk M., Nadzór nad działalnością samorządu gminnego w oparciu o kryterium legalności, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Źródła prawa w samorządzie terytorialnym” Katowice 9-10 marca 2017 r. (Uniwersytet Śląski Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego),

8. Magdziarczyk M., Konstytucja RP z 1997 r. jako gwarant ochrony wolności działalności gospodarczej, II Środkowoeuropejskie Forum Prawno-Administracyjne, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Sądowa ochrona praw jednostki w państwach Europy Środkowej - dotychczasowe doświadczenia i tendencje zmian”, Opole 10-11 października 2017 r. (Katedra Teorii i Filozofii Uniwersytetu Opolskiego oraz Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie),

9. Magdziarczyk M., „Konstytucyjna zasada wolności działalności gospodarczej - w obliczu dwóch dekad przemian społeczo-ekonomicznych”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dwie dekady Konstytucji RP - doświadczenia i wyzwania” Opole 27 października 2017 r. (Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Katedra Własności Intelektualnej Prawa Administracyjnego i Europejskiego),

10. Magdziarczyk M., „Aglomeracja miejska - środowisko dla działalności gospodarczej”, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Organizacja i funkcjonowanie aglomeracji miejskich” Katowice 8-9 marca 2018 r. (Uniwersytet Śląski Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego w Katowicach),

11. Magdziarczyk M., „Personal data protection in the law of European Union – on the threshold of change”, International Scientific Conferences on Social Sciences and Arts - SGEM VIENNA SESSIONS 2018, 19 - 22 marzec 2018 r.,

12. Magdziarczyk M., „Konsekwencje opieszałości w wykonywaniu orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego przez organy państwa - na przykładzie orzeczenia K34/97 z 3 czerwca 1998 roku”, 60. Zjazd Katedr I Zakładów Prawa Konstytucyjnego „Skutki prawne naruszeń konstytucji” Kliczków, 11-13 czerwca 2018 r. (Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Katedra Prawa Konstytucyjnego we Wrocławiu),

13. Magdziarczyk M., „Rozwój technologii, a prawo osób fizycznych do ochrony danych osobowych”, 8th Annual International Conference on Comparative Law „Law and Technologu – a Comparative Perspective” Warszawa 15 czerwca 2018 r. (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Wydział Prawa w Warszawie),

14. Magdziarczyk M., Prawne spojrzenie na działalność gospodarczą w Polsce po 1988 r., Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu "Systemy gospodarcze i ich ewolucja", Systemowe uwarunkowania roli rynku we współczesnej gospodarce, Ustroń 20-22 września 2018 r., (Zakład Systemów Gospodarczych Katedry Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach),

15. Magdziarczyk M., Pozycja ustrojowa wójta jako organu gminy, w kontekście dokonanych w 2018 r. zmian ustawodawstwa samorządowego, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pozycja Ustrojowa Organów Jednostki Samorządu Terytorialnego” Katowice 7-8 marca 2019 r. (Uniwersytet Śląski Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego w Katowicach),

16. Magdziarczyk M., Right to be forgotten in light of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC, 6th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM Vienna Art Sessions 2019, 11-14 kwietnia 2019 r., Vienna Austria.