EN   DE   PL

 

START      O KANCELARII      OFERTA      ZASADY ROZLICZEŃ      ZESPÓŁ      PUBLIKACJE      AKTUALNOŚCI      KONTAKT

- PUBLIKACJE -

1. Artykuł: Ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne w świetle art. 22 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego rok III nr 4 (13)/2007

2. Glosa: Glosa do uchwały NSA z dnia 2 kwietnia 2007 r. sygn. akt II OSP 1/07, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego rok III nr 6-5 (14-15)/2007

3. Artykuł:  Pełnienie funkcji publicznej a prowadzenie działalności gospodarczej, „Acta Universitatis Wratislavienis Przegląd Prawa i Administracji” Wrocław 2007

4. Glosa: Glosa do uchwały NSA z dnia 30 października 2007 r. sygn. akt II GPS 2/07, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego rok V nr 1 (22)/2009

5. Artykuł: Spojrzenie na wolność działalności gospodarczej jako na prawo  podmiotowe, Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu  nr 1/2009

6. Rozdział w monografii: Konstytucyjna zasada wolności działalności gospodarczej jako determinanta rozwoju gospodarczego regionu, monografia pokonferencyjna pt.”Ewaluacja rozwoju regionu w wymiarze społecznym, gospodarczym i środowiskowym” pod redakcją naukową Prof. PO Krzysztofa Malika, Politechnika Opolska, Opole 2009

7.  Artykuł: Administracja publiczna wobec procesów globalizacji i europeizacji, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Nr 26/2011

8. Rozdział w monografii: Partnerstwo publiczno-prywatne jako jeden z instrumentów oddziaływania na rozwój lokalny i regionalny przez organy władzy publicznej, monografia pokonferencyjna pt. „Uwarunkowania instytucjonalno-polityczne i ekonomiczne rozwoju regionalnego w Polsce” pod red. Kariny Bedrunki, Łukasza Dymka, Politechnika Opolska, Opole 2011

9. Artykuł: Prawne instrumenty realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego z wykorzystaniem kapitału sektora prywatnego, Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Nr 11 (2011)

10. Artykuł: Społeczna gospodarka rynkowa jako podstawa ustroju gospodarczego w konstytucji RP z 1997 r., W służbie dobru publicznemu. Księga pamiątkowa prof. dr hab. J. Trzcińskiego, Wydawnictwo Sejmowe Warszawa 2012

11. Monografia: Wolność działalności gospodarczej w konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 r. Opole 2013

12. Rozdział w monografii: Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma współpracy podmiotów prywatnych z administracją publiczną, (w:) Partycypacja społeczna i ekonomiczna w administracji, pod red. P. Zamelskiego, Opole 2015

13. Rozdział w monografii (współautorstwo z A. Perzyna): Przesłanki dostępu do informacji publicznej w orzecznictwie sądów administracyjnych, (w:) Partycypacja społeczna i ekonomiczna w administracji, pod red. P. Zamelskiego, Opole 2015