AKTUALNOŚCI

Zmiany w Kodeksie pracy

Z dniem 22 lutego 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Kodeks pracy. Zmiany dotyczą:
- rodzajów umów o pracę,
- dopuszczalnej liczby umów zawieranych na czas określony,
- okresu wypowiedzenia umowy na czas określony,
- zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

Nowe przepisy rozróżniają tylko 3 rodzaje umów o pracę. Są to:
- umowa na czas nieokreślony,
- umowa na czas określony,
- umowa na okres próbny,
Zawarcie umowy o pracę na okres próbny możliwe jest tylko raz na maksymalnie 3 miesiące, celem sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości wykonywania przez niego określonej pracy. Ponownie zatrudnienie tego samego pracownika na okres próbny jest dopuszczalne tylko jeśli będzie on wykonywał inny rodzaj pracy lub jeśli pomiędzy pierwszą a drugą umową są przynajmniej 3 lata przerwy.
Z pracownikiem można zawrzeć maksymalnie 3 umowy na czas określony, a łączny okres zatrudnienia na podstawie tych umów nie może być dłuższy niż 33 miesiące. Nie ma przy tym znaczenia, czy pomiędzy kolejnymi umowami była przerwa w zatrudnieniu. Reguła 3 umów i 33 miesięcy nie dotyczy natomiast:
- zastępstwa innego pracownika,
- prac dorywczych i sezonowych,
- pracy na czas kadencji,
- uzasadnionych potrzeb pracodawcy.
W tym ostatnim przypadku należy jednak wykazać, że zawarcie umowy jest niezbędne i służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania. Pracodawca musi przy tym uzasadnić swoją decyzję i przekazać ją okręgowemu inspektorowi pracy w ciągu 5 dni roboczych od dnia zawarcia takiej umowy.
Zmiana objęła również okres wypowiedzenia umowy na czas określony jest on teraz taki sam jak przy umowie na czas nieokreślony i wynosi:
- 2 tygodnie, przy zatrudnieniu krótszym niż 6 miesięcy,
- 1 miesiąc, przy zatrudnieniu od 6 miesięcy do 3 lat,
- 3 miesiące, przy zatrudnieniu powyżej 3 lat,
Warto również nadmienić, że niezależnie od rodzaju umowy o pracę, nowelizacja daje możliwość zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, niezależnie od jej rodzaju. Zwolnienie może dotyczyć całego okresu wypowiedzenia albo jego części. W okresie zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Canadian pharmacy | online pharmacy